Więcej o ochronie danych i Twoich prawach

  1. Administratorem danych jest LIFE sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43A lok. U8 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000716964, NIP 5272836643, Regon 369400624. 
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych możesz skontaktować się z inspektorem pod adresem: iod@lifeinsitute.pl
  3. Podstawę przetwarzania danych będzie stanowić art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a (wyraźna zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  4. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci także prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  5. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia do badań i przeprowadzenia kwalifikacji do eksperymentu medycznego. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub do momentu wycofania zgody.
  6. Odbiorcami danych mogą być lekarze, uczelnie medyczne, podmioty lecznicze lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, podmioty, które współpracują z nami w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej, dostawcy usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, które umożliwiają nam zarządzanie oraz udzielanie opieki medycznej.
  7. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych. Jeśli jednak w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych będzie odbywać się wyłącznie na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Twojej wyraźnej zgody, o którą poprosimy Cię w stosownych przypadkach. Międzynarodowy transfer danych w oparciu o Tarczę Prywatności dotyczyć będzie w szczególności usług informatycznych świadczonych nam przez firmę Microsoft Corporation.
  8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego oraz dokonywania pomiarów służących wynikom eksperymentu i prowadzonym badaniom. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka.
  9. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może uniemożliwić zgłoszenie do badań i zakwalifikowanie do eksperymentu medycznego.